tisdag 27 maj 2014

Vad händer nu? Efter presidentvalet i Ukraina!

Valet av president är klart! En ny folkvald president är vald. Han säger att hans första uppgift är att inleda förhandlingar med de separatister i östra Ukraina.

Putin har också "lovat" att respektera resultatet av folkomröstningen. Han har också lovat att de ryska trupperna skall dra sig tillbaka. Trots detta verkar det sannolikt att "ryska" eller  tjetjenska enheter  varit inblandade i de separatistiska operationerna.

Sannolikt handlar det hela om att Putin vill åstadkomma en kompromiss där delar av Ukraina ges möjligheter att själva välja sin framtida nationella tillhörighet.

Det hela måste ändå ses som en positiv utveckling. Kompromissen blir sannolikt en delning av Ukraina, där den för Ryssland så viktiga östra delen kommer att tillhöra Ryssland. Om detta speglar folkviljan eller ej är naturligtvis diskutabelt men hur många människoliv är en annan utveckling värd?

En annan märklig iakttagelse är hur en av våra svenska TV-reportrar formulerar sig; om striderna och förlusterna blir för stora kan Ryssland se sig tvingad att gå in i Ukraina och då ..........
onsdag 21 maj 2014

Industristöd eller omtanke om vårt lands säkerhet?

    Visst blev vi överraskade när konceptet Super JAS presenterades. Och överraskningen blev inte mindre när det nya flygplanet skulle ha en flygplanskropp med större area för att kunna innehålla en större radarskärm, starkare motor och en hel del andra egenskaper som man tidigare valt att inte ha i det tidigare konceptet för att minska radarsiluetten, minska driftkostnaderna, mm, mm.  Internationaliseringen med bl.a. möjligheter till lufttankning. Övergång till fot och knop i stället för meter och kilometer i timmen var redan gjort i de senare versionerna av JAS.
Och långt innan de sista flygplanen av de beställa 204 hunnit levereras presenteras ett helt nytt koncept.

Att flygstridskrafter med de rätta egenskaperna och rätt beväpning är ett utomordentligt medel för att balansera den militära förmåga som nu finns i vår omvärld är för mig självklart och behöver inte diskuteras.

Men flygplanen är "bara" en plattform för att bära vapen och det hade varit intressant att veta vilka nya och sofistikerade vapensystem man hade kunnat utrusta de JAS-flygplan som snart är färdiglevererade? Och skulle inte SAAB överleva med att ägna sig åt ubåtsbyggnad och fortsatt hemligt projekt med en obemannad plattform för framtiden.

Den tråkiga sanningen är att JAS 39 Gripen introducerades då Viggensystemet hade åtskilliga år kvar i sin livscykel. Samma situation förelåg även när Viggensystemet avlöste Lansen och Draken.

Super JAS beställdes med förutsättningen att utvecklingskostnaderna skulle delas med Schweiz. Detta kan möjligen göras bättre med Brasilien. Men utan partner kommer försvarsbudgeten återigen att i huvudsak bli ett industristöd.

Försvarsberedningen skriver, "Anskaffningen av JAS 39E är beroende av att en strategisk partner beställer flygplanstypen"

Det är lätt att räkna ut vilken försvarseffekt vi skulle få med ytterligare 90 miljarder under tio år (den tid  Super JAS produceras och levereras) genom att utrusta JAS 39 C/D med moderna vapen och  fördela resten på nödvändiga satsningar på våra sjö- och markstridskrafter.  

fredag 16 maj 2014

Det kan inte längre uteslutas att Sverige kan bli indraget i en konflikt i vårt närområde!

Uppdaterat 17/5

Försvarsberedningens skrivning innebär en gigantiskt omsvängning. Formuleringen återfinnas senast under kalla krigets sämsta dagar. Skillnaden var då att vi menade att det alliansfria Sverige aldrig ensamt skulle kunna utsättas för ett anfall av Sovjetunionens hundratals divisioner. Huvuddelen av Sovjets krigsmakt skulle vara inriktad mot NATO i Europa antingen som gard eller i en huvudanfallsriktning.

Hur var det då?

Sovjets militära förmåga - som vi bedömde den då !

I norr skulle ungefär tre till sex divisoner (600 -1200 stridsvagnar) nötas ned till grus i Kalixlinjen och sedan slås (förintas) i Luleälvdalen.

I mellersta Sverige skulle hela det sovjetiska landstigningstonnaget, som antogs kunna transportera några marininfanteribrigader,  antingen göra en kustinvasion norr eller söder om Mälaren. Detta skulle sedan följas upp med ytterligare divisioner när man säkrat hamnar.

I söder skulle en liknande kustinvasion som i mellersta Sverige kunna göras. Men inte samtidigt.

Allt skulle naturligtvis föregås av en omfattande förbekämpning av bomb- och attackflyg. Invasiosnflottan skulle eskorteras och senare understödjas av marina enheter och flyg.


Vår försvarsförmåga som vi ansåg oss ha då!

I norr skulle, förutom det finska försvaret, 48 svenska stridsvagnar utan torn möta dessa 600. 

I mellersta Sverige skulle ett utbyggt kustartilleri, två pansarbrigader (144 stridsvagnar), mm, i tid ha fattat beslut om att avvärja anfallet norr eller söder om Mälaren. Ett felaktigt beslut hade inneburit ett svenskt misslyckande. 
Förstärkningen av Gotland, som planlagts noggrant, skulle som alltid ha skett för sent! 

I söder skulle ett stort antal infanteribrigader gräva ned sig på stränderna och snabbt bli nedkämpade av den sovjetiska marinens förbekämpning. Tre till fyra pansarbrigader skulle sedan avvärja landstigningen.

Alla dessa planlagda och förberedda försvarsförberedelser skulle understödjas av ubåtar som påpassligt kunde bekämpa invasionsflottan redan utanför utskeppningshamnarna. Ytstridsförbanden var redan då hopplöst underlägsna de sovjetiska motsvarigheterna avseende radarräckvidder och skjutavstånd och kunde möjligen störa Sovjetmarinen i skärgården.
Flygstridsförbanden hade en stor uppgift att hävda luftrummet med jaktflyg och att bekämpa invasionsflottan på havet och på stränderna, särskilt innan luftherraväldet antogs ha blivit förlorat. 
  

Hur var den svenska förmågan avvägd mot den ryska militära förmågan?

En fråga som är omöjlig att besvara utan att ha facit. En facit som vi inte önskar oss. Jag anser nog att vi oavsett hur prioriterat krigsmål vi hade utgjort hade haft stora bekymmer. Men vi spelade redan då under täcket med USA och NATO. Sannolikt utgjorde "hangarfartyget" Gotland det pris Sverige fått betala för att få USA:s och NATO:s hjälp. Hur länge det svenska försvaret skulle kunna stå emot kustinvasioner i söder eller i mellersta Sverige diskuterades inte men om en angripare inte hade kunnat nå ett avgörande inom två veckor hade han nog misslyckats!
Om försvaret i norr hade klarat av mer än två veckor eller inte kan bara klarläggas med detaljerade spel.
Men i det informationssamhälle vi lever i idag är jag rädd för att de svenska förlustsiffror vi hade tvingats till under fördröjningsstriden skulle ha fått  hemmafront och politiker att ge upp innan de mest kvalificerade svenska förbanden ens hade kommit till användning i den planerade avvärjningsstriden.Hur är det nu?

Rysslands krigsmakt har moderniserats. Övergången till ett yrkesförsvar har inneburit att volymen har reducerats påtagligt medan kvaliteten har höjts både på materiel och personal.  

Ryska krigsmaktens förmåga i dag.

Ett anfall i norr där målet är de svenska gruvorna och i en förlängning möjligheter att nå Nordnorge genomförs inte längre med tre till sex divisioner som först skall marschera genom norra Finland och därefter med stor möda säkra en flank i Luleälvdalen.
Anfallet görs istället med luftlandsatta förband som snabbt besätter Luleå, Boden, Gällivare och Kiruna. Detta kan göras med tre till fem bataljoner. 

Ett anfall mot Stockholmsområdet med syftet att överta den svenska statsledningen görs sannolikt bäst med en kombination av en massiv insats av "diversionsförband", marina enheter och slutligen trupp för att upprätthålla "ordningen"!

Ett anfall mot södra Sverige är lite svårare att genomföra med okonventionella metoder. Men å andra sidan uppnås all tänkbara syften med ett övertagande av statsledningen.


Hur kan då försvarsberedningen ha resonerat?   

Att hävda territoriet görs bäst och effektivast med övervakning, radarsystem och jaktflyg. Satsningen på ytterligare 10 stycken JAS 39 Gripen med erforderliga vapen, personal och flygtid är därför bra.
Att detta samtidigt är ett stöd till den svenska försvarsindustrin gör inte saken sämre bara det inte blir huvudargumentet.
Ytterligare en ubåt, med personal, sjödygn och vapen förstärker vårt förvarningssystem vilket också är bra.
Nytt medelräckviddigt luftvärnssystem verkar vara en dålig kompromiss. Våra sjöstridskrafter måste utrustas med ett tillräckligt bra luftvärn både för eget skydd och för att kunna uppträda operativt. Ett markbaserat luftvärn med lång räckvidd måste finnas och i fredstid kunna förhandslagras på Gotland. Övriga åtgärder verkar också bra. Problemet är som alltid om det är tillräckligt finansierat. Kanske hade det varit bäst om Försvarsmakten fick köpa in och att räkningarna skickades till Försvarsdepartementet.

Ligger vi bättre till nu?

Svaret är återigen alltför svårt att besvara. Inte ens Försvarsberedningen med tillgång till rikets samlade resurser av analytiker, skrivkunniga akademiker, m.fl. har med ett enda ord berört frågan. Ytterligare tio nya JAS gör  ingen skillnad, men 70 nya JAS  med en beväpning som är "state of the art", luftvärn med erforderlig räckvidd, nya sjömålsrobotar, bataljonsartilleri, ekonomiska förutsättningar för rekrytering och anställning, mm, mm, kanske gör att vi kan balansera den ryska förmågan.

En helt annan fråga är den svenska polisens status. Efter en mycket kort diskussion lagstadgades att den svenska polisen ej skulle vara kombattanter (dvs stridande) I stället skulle polisen skydda civilbefolkningen och upprätthålla ordningen i samhället och stödja ockupationsmakten.   

Är det inte dags att ompröva om inte våra 25 000 poliser också borde betraktas som kombattanter vid ett militärt angrepp?

En liten rad få observerat men som ger en pensionär lite hopp lyder ungefär så här; möjligheter till karriärväxling till civilt arbete skall .......  kan detta också gälla äldre yrkesofficerare som endast tynger administrationen och belastar ekonomin?


Och glöm inte! 

Militär förmåga går fort att rasera men tar tid att bygga upp! Om överlägsen militär förmåga finns i vår närhet kan ett militärt hot uppstå över en natt! 
söndag 11 maj 2014

Folkomröstningen i östa Ukraina genomförs och propagandakriget om världsopinionen blir allt intensivare.Folkomröstning genomförs trots Putins önskan om att ställa in!

I dag genomförs folkomröstningen i delar av östra Ukraina. Valsedlarna har endast alternativen, ja och nej. Vare sig röstlängder där en ordentlig kontroll på vilka som röstat eller någon kontroll av genomförandet verkar inte ske. Och även om uppsåtet hade varit att genomföra en, i alla avseenden, korrekt folkomröstning, hade sannolikt inte tiden räckt till för att förbereda detta.
Nu fortsätter spelet för galleriet.

Uppdaterad 12/5

Putin anser att resultatet av folkomröstningen skall respekteras och implementeringen skall göras på ett civiliserat sätt! 

Resultatet av sammanräkningen anges nu till att 78% svarat ja på att östra delen av Ukraina skall skiljas från Ukraina. Huruvida detta innebär en självständig stat eller en del av Ryssland är ännu inte klart.
Sannolikt kommer det ryska inflytandet att bli omfattande!

Uppgifter om en beredskapsövning vid de strategiska robottrupperna - den mest omfattande på flera år!

Uppgifterna har inte kunnat bekräftas. Det kan röra sig om en övning där bara signalsystemen används i syfte att markera aktivitet för omvärlden. Det finns heller inga uppgifter på hur långt denna "övning" har drivits. Att Putin blinkar med sina strategiska kärnvapen är oavsett om övningen genomförts eller ej, är klart.

Ryska SU-24 stör ut den amerikanska jagaren Donald Cook i Svarta Havet som lämnar området.

https://medium.com/war-is-boring/8b58c9b56515

För ett par dagar sedan kunde man läsa i ryska medier att en amerikansk jagare av Aegisklass, Donald Cook, gått in i Svarta Havet. Ett antal ryska SU-24 (tungt attackflygplan) upptäcktes av jagarens radarsystem på stort avstånd. Under den fortsatta anflygningen släcktes plötsligt jagarens system ut av rysk störning. Efter ett stort antal förbiflygningar återgick de ryska flygplanen och den amerikanska jagaren lämnade området. Enligt ryska källor skulle också 24 amerikanska sjömän ha mönstrat av på grund av rädsla.
Amerikanska källor förnekar att jagarens system störts ut. Att jagaren var fullt kapabel att försvara sig själv och att inga sjömän valt att mönstra av.

Händelsen verkar ha ägt rum och oavsett huruvida man lyckats störa ut jagarens system så verkar ryssarna uppträda mycket mer aggressivt än tidigare.

Uppgifter om att 400 legosoldater ur Academi stöder Kievregeringen

Ryska källor uppger att 400 amerikanska (internationella legosoldater) från samma organisation som tidigare anlitats av USA i Irak och Afghanistan är de som genomför attackerna mot de pro ryska separatisterna.

Rysk tystnad angående sitt utlovade trupptillbakadragande

Trots att USA m.fl. åter uppmanat Putin att dra tillbaka sina trupper från gränsområdet möts detta med tystnad.


Nu föreligger egentligen bara ett stort hinder för att Putins Ryssland skall fortsätta sitt "modus operandi" och ta hand om resten av Ukraina. Hindret är Ukrainas dåliga ekonomi. Det kan bli både dyrbart och påverka opinionen på ett ytterst kännbart sätt när de ryska löftena om högre pensioner och mer av allt inte kan uppfyllas.torsdag 8 maj 2014

Putin backar och avslöjar vilken makt han har över de ukrainska separatisterna - men vad leder detta till?

Varje dödsoffer som sparats i denna konflikt är ytterst glädjande. Och hittills, med undantag för alla offer på Majdantorget, har förhållandevis få dödsoffer krävts under konflikten.

Putins vädjan till separatisterna att ställa in eller senarelägga folkomröstningen i östra Ukraina och att de ryska förbanden lämnat gränsområdet (vilket tydligen inte är korrekt) är sannolikt ingen eftergift från Putins sida.

Uppdatering 8/5 kl 1600

Efter att separatisterna nu ej hörsammat Putins vädjan vill man tydligen visa hur lite kontroll Putin och den ryska ledningen har över separatisterna.

Ledigheten för de ryska förbanden blir sannolikt kortare.

Oavsett utgången av denna konflikt har Putin visat ett nytt koncept på diplomati, stödd av "folkopinion" som i sin tur stötts av "specialtrupper"!

söndag 4 maj 2014

Många osäkerheter föreligger men är målet hela Ukraina?

De proryska aktionerna har fortsatt och med stor sannolikhet är dessa understödda av Ryssland. Samordningen, professionalismen  och beväpningen tyder på detta.

Ett desperat försök att stoppa Rysslands övertagande av östra Ukraina gjordes (sannolikt hade man läst tidigare inlägg i denna blogg :) ) i och med att Kiev föreslog en folkomröstning i delar av Ukraina där frågor om framtida tillhörighet skulle ställas. Moskva avvisade en sådan lösning.

Nu återstår inga andra alternativ för den tillfälliga regeringen i Kiev än att med alla medel (inklusive militära) återställa lag och ordning i hela landet.
Denna mycket besvärliga operation måste genomföras mycket balanserat så att Moskva inte får anledning att dra igång sin "humanitära hjälpaktion"

Det påstås att Putin är mycket intresserad av historia. Tyvärr finns det mycket att lära av hur västvärlden agerat för att införa demokrati (eller tvinga fram större "CocaCola"-marknader)

Tyvärr har jag inga större förhoppningar på att Kiev kommer att lyckas - sannolikt är den ryska "humanitära" operationen redan planlagd och beslut om genomförande fattat.

Om nitton dagar är det val till EU-parlamentet och till Ukrainas president.

Om och när en president har valts i Ukraina kan inte Ryssland längre hävda att att Ukrainas ledning är illegal. Därför är det sannolikt att sista ronden går före den 24 maj.